Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Upravit možností cookies

Reklamačný poriadok


Vysvetlenie pojmov

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Gluc PBS s.r.o., so sídlom Mlýnská 771, Klimkovice, PSČ: 742 83, Česká Republika, IČO: 293 94 490, DIČ: CZ 293 94 490, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 38626 vedenú na Krajskom súde v Ostrave (Česká Republika), a vzťahuje se na tovar,a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od prodávajícího. Kupující je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. . Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho, ktoré nie sú upravené reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov). Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

 • 1. Predávajúci: je Gluc PBS s.r.o., so sídlom Mlýnská 771, Klimkovice, PSČ: 742 83, Česká Republika, IČO: 293 94 490, DIČ: CZ 293 94 490, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 38626 vedenú na Krajskom súde v Ostrave (Česká Republika),
 • 2. Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru podľa dohodnutých obchodných podmienok.
 • 3. Kupujúci, alebo osoba poverená kupujúcim je povinný si tovar pri prevzatí dôkladne skontrolovať, aby mohol zistiť všetky vady tovaru. Ak je zistená porucha na výrobu pri prevzatí, je kupujúci (alebo osoba poverená kupujúcim) povinný spísať záznam (napríklad do dodacieho listu), ktorý odovzdá predávajúcemu. Predávajúci pripojí k záznamu svoje vyjadrenie.
 • 4. Kupujúci (alebo osoba, ktorú kupujúci poveril prevzatím tovaru) preberá dodaný tovar na základe dodacieho listu, a to jeho podpísaním. Potom bez vykonania zápisu podľa bodu č. 3 súhlasí s tým, že tovar bol dodaný bez zjavných vád, a zároveň, že tovar bol dodaný v množstve a kvalite deklarovanej v dodacom liste. Všetky tieto skutočnosti je potrebné overiť a písomne uplatniť pri podpise dodacieho listu, na neskoršie reklamácie sa nebude prihliadať.
 • 5. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, prípadne doručením tovaru na miesto určenia stanovené v zmluve (objednávke).
 • 6. Predávajúci nenesie, mimo iného, zodpovednosť za prípadné mechanické vady zistené mimo miesta určeného na dodanie, stanovené v zmluve (objednávke), ďalej po evidentnej manipulácii, prípadne po preprave kupujúcim alebo treťou osobou.

Záručné podmienky

 • 1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady na tovare, môže kupujúci uplatniť reklamáciu. Záruka sa počíta odo dňa prevzatia tovaru, ktorý je uvedený v dodacom liste.
 • 2. Záručná doba je 2 roky od prevzatia tovaru, pokiaľ nebola dohodnutá iní doba záruky.
 • 3. Na dodatočné úpravy na tovare prevedené predávajúcim na základe objednávky kupujúceho, ako sú prevedené otvory a iné práce spojené s dodatočným spracovaním materiálu, je záručná doba 6 mesiacov.
 • 4. Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  • mechanickým poškodením tovaru,
  • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
  • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
  • neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • pri porušení povinnosti kupujúceho, ktoré vyplývajú z ktoréhokoľvek z bodov 3,4,5 „Vysvetlenie pojmov“ – mechanické a množstevné vady (nevýrobné vady),
  • pokiaľ dôjde k uplatneniu reklamácie podľa bodu 7 „Úvodných ustanovení“ – mechanické a množstevné vady (nevýrobné vady).
 • 5. V prípade reklamácie už osadených výrobkov je možné reklamáciu uplatniť iba v prípade, že výrobok bol inštalovaný a prevádzkovaný podľa montážnych podmienok a iných podmienok pre daný výrobok.

Vybavenie reklamácie

 • 1. Reklamácia bude postúpená k vybaveniu iba v prípade, že bude podaná písomnou formou a doručená dodávateľovi poštou alebo osobne. Pri možnosti vzniku ďalších vážnych škôd z dôvodu oneskorenia je možná i reklamácia poslaná elektronickou poštou, ale iba v prípade, ak je tento prípad v predstihu prejednaný s predávajúcim a prijatie takto podanej reklamácie je predávajúcim potvrdené.
 • 2. Spoločne s reklamačným protokolom je vždy potrebné doložiť doklady o kúpe tovaru vystavené kupujúcemu predávajúcim. Kupujúci je povinný odovzdať alebo sprístupniť predávajúcemu reklamovaný tovar úplný, neporušený, čistý a prístupný pre možnosť posúdenia reklamácie. Pokiaľ tak nebude učinené, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť, poprípade sa doba pre vybavenie reklamácie zastavuje po dobu, kedy je možné plne posúdiť oprávnenosť reklamácie.
 • 3. Pri zistenom rozdiele v prevedení, množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný podať do 10 pracovných dní písomnú správu o týchto vadách predávajúcemu. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho prevedenia tovaru.
 • 4. Pokiaľ bola reklamácia neoprávnená (podľa bodu 4 a 5 „Záručných podmienok“), predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na lokalizáciu, logistiku, dohľadanie potrebných údajov, testovanie a pod.. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť neodkladne, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.
 • 5. Reklamovať tovar nie je možné na základe nepresných údajov, ilustračných fotografii uvedených na internetových stránkach predávajúceho alebo iných propagačných materiálov predávajúceho.
 • 6. V prípade opravy tovaru na základe uznanej reklamácie hradí predávajúci výdavky za dopravu a stratu času pracovníkov do miesta, ktoré bolo kupujúcim dohodnuté pre dodanie tovaru, a späť.
 • 7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni užívaniu tovaru na určený účel, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prípade, že táto vada celkom zabraňuje používaniu výrobku, má nárok na výmenu tovaru za tovar bez vady, ktorý svojím vekom a opotrebovaním zodpovedá reklamovanej veci.
 • 8. Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti vady vykoná odborne zodpovedný pracovník predávajúceho (obchodný zástupca) a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím odborne zodpovedného pracovníka, môže sa písomne obrátiť na riaditeľa spoločnosti predávajúceho.
 • 9. Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je dohodnuté inak.
 • 10. Predávajúci je povinný oznámiť výsledok reklamačného konania do 30 dní reklamujúcej strane za predpokladu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich z tohto reklamačného poriadku.
 • Záverečné ustanovenia

  Tento reklamačný poriadok je platný od 1.12.2017 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

                                      

  Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle Gluc PBS s.r.o. alebo ako dokument na http://www.nadrze-zumpy.sk